نمایش موارد بر اساس برچسب: فیبیست

phy20.com057 نمایش موارد بر اساس برچسب: فیبیست

کارگاه فیزیک معلمان کرج

 

نمونه ای از الگوهای مهارتی پایه در آموزش فیزیک در قالب یک پیوستار تدوین شده اند.

 1. مشاهده با تمام حواس پنجگانه – آیا وضع موجود در پدیده و شواهد ملموس آن را با حواس بشری درک می کنید؟
 1. دسته بندی و طبقه بندی – در ایجاد ارتباط بین فصل مشترک مفاهیم و اشیاء موفق بوده اید؟
 1. وابسته های زمانی / مکانی- آیا در شناخت مفاهیمی که به نحوی با زمان یا مکان  ارتباط می یابند توانمند بودید؟
 1. توانایی کار با  اعداد- آیا انجام محاسبات علمی  و تخصصی آماری با اعداد را به کار بستید؟
 1. هنر اندازه گیری- آیا تعیین واحدهای اندازه گیری مناسب با استانداردهای بین المللی را رعایت کردید؟
 1. قضاوت و تعلیق قضاوت- آیا در تبیین ویژگی های یک مفهوم بدون شتاب زدگی و کاملا شکیبا بودید؟
 1. قدرت پیش بینی- آیا توانستید با درک  از گذشته تا حال مفاهیم پدیده ، آینده ی آن را ترسیم و برونیابی کنید؟
 1. تعریف عملیاتی آزمایش – آیا اکنون می توانید حرکت گام به گام فرایند آزمایش را بیان نمایید؟
 1. مدلسازی فرمول مناسب – آیا آماده اید تا فرمول ، جدول ، شکل یا مفهومی برای یکپارچه سازی آن ارایه کنید؟
 1. کنترل متغیرها-  آیا متوجه شدید چه چیزی (متغیر مستقل ) چه چیز دیگری را ( متغیر وابسته ) تغییر می دهد ؟
 1. تفسیر داده ها- آیا از تمام آنچه که داریم (منحنی ، اعداد و فرمول ها ) به نتیجه ای می رسید؟
 1. تایید یا رد فرضیه ها- آیا  عبارتی ارتباط بین متغیرها را توصیف می کند؟

به منظور تایید یا رد مهارت های انجام شده در بستر آزمایشگاه می توان از موارد زیر جهت تبیین وضعیت مهارتی کمک گرفت:

 1. کفایت مهارت انجام آزمایش – آیا نحوه ی چیدمان تجهیزات در شرایط  موجود بهینه عمل می کند؟
 2.  تلفیق کاوشگری و خلاقیت – اگر شما این آزمایش را طراحی می کردید چگونه آن را در نظر می گرفتید؟
 3. یادگیری فردی در شرایط مرزی – بدترین شرایط سیستم آزمایش را حدس بزنید و برای کنترل یا مدیریت آزمایش در شرایط بحران یک راه حل ارایه دهید؟
 4. طرحواره های ذهنی و فراشناختی– اگر بخواهید یک نقشه ی مفهومی از کاری که کردید را رسم کنید از کجا شروع و پس از مواجه شدن با چه مشکلاتی به کجا ختم می شود؟
 5. رویکرد حفظ محیط زیست - برای حفظ محیط زیست با کمک این آزمایش چه کاری می توان انجام داد؟
 6. رویکرد مدلسازی یادگیری – خود را مانند یک رایانه فرض کنید و اطلاعات ورودی ، روش پردازش و اطلاعات خروجی این آزمایش را از همدیگر مشخص کنید؟ کدام قسمت یادگیری برایتان سخت و دشوار بود؟
 
صفحه4 از4

موضوع

شبکه های اجتماعی

Top