003 mohamadivand

اهداف فعالیت های آزمایشگاه فیزیک:

درک مفاهیم حسی و مشاهده ای دنیای پیرامون بر مبنای روش علمی
 بی عیب خداست و همه چیز در آزمایشگاه دارای نوعی عملکرد صحیح همراه با برخی نقایص است.
آشنایی با ابزار و وسایل و نحوه ی اندازه گیری مطمئن
 مهارت در اندازه گیری دقیق و محاسبه ی خطا
 درک ارقام بامعنی
 رسم منحنی ها و و مدل سازی آزمایش ها
 چگونه دنیای خود را کشف و تفسیر و برای ثبت در تاریخ گزارش کنیم؟
تغییر سطح فکر از جهان ذهن به جهان حس و اندازه گیری
ایجاد هوش هیجانی در تعیین رفتار و عواطف انسانی
تلاش برای حفظ محیط زیست با درک اثر متغیرها

 

صفحه32 از32

موضوع

شبکه های اجتماعی

Top