کارگاه های آزمایش های فیزیک

بعد از ماه رمضان نیت کردم تا کاری برای فرزندان فرهنگیان و…
در تابستان 1397 به درخواست برخی از همکاران عزیز دو سری کارگاه…
شرکت کنندگان با دریافت اجناسی پایه و انتخاب روش ساخت خازن های…
از دکتر رئوف سعید به عنوان یک متخصص در امر آموزش خانواده…
    کودکان ساختن و خراب کردن را مثل یک بازی دوست…
                                                                                                                                                                                                                                                                                       کارگاه نمایش رفتار شاره های خاکی الکتروستاتیکی - دهمین کنفرانس آموزش…
صفحه1 از2
Top