گالری فیلم فیزیک

اتاقک ابر ویلسون را در کنفرانس لرستان ساختیم تا برخی از رفتارهای…
سال ها به دنبال فرصتی بودم که بتوانم امواج سطحی در آب…
  Your browser does not support the video tag.   من با…
  Your browser does not support the video tag.   با یک…
  Your browser does not support the video tag.   اتاقک ابر…
  Your browser does not support the video tag.   هر چقدر…
  Your browser does not support the video tag. Your browser does…
  Your browser does not support the video tag.   حدود 25…
صفحه2 از5
Top