امواج طولی در هواپیما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2امواج واداشته در سطح آب

منتشرشده در گالری فیلم فیزیک
Top