آزمـایشـهـای شگفت انگیز فیبـیـسـت

آزمـایشـهـای شگفت انگیز فیبـیـسـت

نیروی سیم برق ده آمپر حامل جریان چند گرم بر آمپر است؟
این عکس تاریخی مربوط به یک آزمایش زیباست که من با کوره…
Top