آزمـایشـهـای شگفت انگیز فیبـیـسـت

نیروی سیم برق ده آمپر حامل جریان چند گرم بر آمپر است؟
این عکس تاریخی مربوط به یک آزمایش زیباست که من با کوره…
Top